Proje detayını hatırla

Son güncelleme: 31.05.2018

Madde 1
Giriş

1.1.   İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar 10n5y.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Hizmet Tanımını oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

1.2.   10n5y.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. 10n5y.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarını bilgilendirecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2
Tanımlar

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

2.1.   “10n5y.com” yeni nesil iş platformu olan On Numara Beş Yıldız’ı,

2.2.   “Web Sitesi” https://10n5y.com internet sitesini,

2.3.   “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

2.4.   “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

2.5.   “Müşteri” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

2.6.   “Uzman” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Hizmet Tanımı oluşturan ve Üye Uzman sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Uzman tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Uzman adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

2.7.   “Hizmet Tanımı” Uzmanın Müşteriye sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Müşteriler tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

2.8.   “Hizmet Talebi” Müşteri tarafından, bir veya daha fazla Uzmandan Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından 10n5y.com tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Hizmet Tanımı arasından Uzmana hizmet yönlendirilmesi talebini,

2.9.   “Teklif” Uzmanın, Müşteri’nin gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

2.10. “Saat Ücreti” Web Sitesinden açılan Acil Hizmet Talepleri için, Hizmet Tanımında ilgili iş tipi için Uzman tarafından tanımlamış ve Müşteri tarafından ilgili iş için Uzmana ödenecek olan birim bedeli,

2.11. “Anlaşmaya Varılmış İş” Uzmanlar tarafından Web Sitesi üzerinden gönderilen Teklifin Müşteri tarafından Web Sitesi üzerinden kabul edilmesi ve Uzman tarafından Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebinin onaylanması,

2.12. “Acil Hizmet Talepleri” Web Sitesi’nde bulunan niteliğine göre bazı hizmetler için, Hizmet Talebi oluştururken Müşteri’nin ACİL olarak belirttiği ve olası en kısa sürede almak istediği hizmete ilişkin talepleri,

2.13. “Online Ödeme Sistemi” Müşteri’nin Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Uzmanın 10n5y.com’a ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, 10n5y.com veya 10n5y.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Müşteriden tahsilini sağlayan sistemi,

2.14. “Teklif Verme Ücreti” (Kredi) Uzmanın Müşteri’ye teklif iletme hakkını kazanabilmesi için 10n5y.com’a ödeyeceği hizmet bedelini,

2.15. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

2.16. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

ifade eder.

Madde 3
10n5y.com Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1.   10n5y.com, Uzman ve Müşteri’nin içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.

3.2.   10n5y.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, 10n5y.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 

KULLANIM ŞARTLARI

Madde 4
Üyelik Sistemi

4.1.   Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. 10n5y.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2.   Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. 10n5y.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

4.3.   Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı, eposta ve şifresi başkalarına devredilemez.

Madde 5
Hizmet Talebi Oluşturulması

5.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

5.2.   Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

5.3.   10n5y.com Hizmet Talebinin içeriğini incelemekle yükümlü değildir. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir. Hizmet Talebiyle ilgili tüm yükümlülükler 10. Maddede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 10n5y.com tespit ettiği durumlarda uygunsuz içerikli Hizmet Talebini silme hakkına sahiptir.

Madde 6
Acil Hizmet Talepleri

6.1.   10n5y.com, niteliğine göre bazı hizmetler için Müşteri tarafından ACİL olarak işaretlenmiş Hizmet Talebi için mümkün olan en kısa süre içinde Uzman yönlendirilmesi için Acil Hizmet sistemi sağlar.

6.2.   Acil Hizmet sistemine tabi hizmetlerde, Müşteriye en yakın ve uygun durumda olan Uzmandan başlayarak sırayla talep iletilir. Müşteri, ödemenin hizmetin ifasından sonra Uzmanın Hizmet Tanımındaki saat ücretinden yapılacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

Madde 7
Acil Hizmet Talepleri Değişiklik ve İptal Kuralları

7.1.   Müşteri, Acil Hizmet Talebini uygun bir Uzman talebi onaylayana kadar iptal edebilir. Müşteri, Uzmanın işi kabul etmesinden sonra iş talebini iptal edemez.

7.2.   İş iptali, Web Sitesi üzerinden yapılmalıdır ve Web Sitesi haricinde yapılamaz.

Madde 8
Hizmet Tanımı Oluşturma

8.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye Uzman Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Hizmet Tanımını oluşturup Uzman (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.

8.2.    Hizmet Tanımı oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Hizmet Tanımı ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.

8.3.   Yönetmelik Madde 5/4 gereği,

          8.3.1. 10n5y.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

          8.3.2. 10n5y.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

8.4.   Uzman ile ilgili şartlar ve Uzmanın yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Uzman Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Müşteri’ye iletmek Uzmanın sorumluluğundadır. 10n5y.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 9
Teklif

9.1.   Uzman, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Müşteri tarafından kabul edilen Teklif’tir.

9.2.   Teklif sunumu, Müşteri tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Müşteri ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Uzmanın ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.

9.3.   Acil Hizmet Talepleri haricinde, onaylanan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Müşteri ile birlikte Uzman tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak 10n5y.com’a bildirilmeksizin, 10n5y.com’a aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği 10n5y.com tarafından tespit edilirse, 10n5y.com sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon Uzman tarafından 10n5y.com’a ödenir.

9.4.   Verilen Teklifler Uzmanlar tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Uzmanın belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden 10n5y.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.5.   10n5y.com, teklif verme işlemini Uzmanlar için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir.

9.6.   Platform üzerinden verilen teklif için, Müşterinin talebini kendisine teklif veren herhangi bir Uzmanla anlaşmadan iptal etmesi durumunda veya ilgili iş için teklif veren diğer bir uzmanın teklifinin kabul edilmesi halinde 10n5y.com, teklifi kabul edilmeyen bütün Uzmanlara teklif vermek için kullandıkları Teklif Verme Ücretlerini iade eder.
Ancak; Müşteri tarafından teklifi kabul edildikten sonra ilgili işin Uzman tarafından iptal edilmesi veya Müşteriyle Uzman anlaştıktan sonra herhangi bir sebepten ilgili işin iptal edilmesi halinde Uzmana Teklif Verme Ücreti iade edilmez.
10n5y.com ileride söz konusu Teklif Verme Ücretlerinin Uzmana iade edilmesi veya edilmemesi hakkını saklı tutar.

9.7.   10n5y.com tarafından Uzmana Teklif Verme Ücreti kapsamında kullanılmak üzere promosyon veya hediye olarak verilen kredilerin nakdi iadesi talep edilmez. Uzman, böyle bir nakdi iadenin olmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

Madde 10
Hizmet Tanımı, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği

10.1.   Hizmet Tanımı, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (f) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (g) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde 10n5y.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Uzmana veya Kullanıcı’ya aittir.

10.2.   Hizmet Tanımı, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Uzman, Müşteri veya Kullanıcı’ya ait olup 10n5y.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 11
Ödeme

11.1.   Müşteriler kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin ifası sonrasında Uzmana doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

11.2.   Uzman, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında 10n5y.com’a bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Müşteriden tahsil eder.

11.3.   Online Ödeme Sistemi’ne 10n5y.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Müşteri ve Uzman arasındaki ilişki 10n5y.com’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

11.4.   Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Uzman tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler 10n5y.com’dan talep edilemeyecek olup 10n5y.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli, teklif verme ücreti veya iletişim hakkı için Uzmanlara fatura kesmekle yükümlüdür.

11.5.   Müşterilerin hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda 10n5y.com Müşteri tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. 10n5y.com’un, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Müşteri’ye eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Uzman bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Uzmana iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

11.6.   Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde 10n5y.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

11.7.   İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Uzman, 10n5y.com’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Müşteriden tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, 10n5y.com’u temsilci olarak atamaktadır. Müşteri, hizmetlere ilişkin ödemeyi Uzmanın temsilcisi sıfatıyla 10n5y.com’a yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Uzman tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde 10n5y.com, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Uzmanın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 12
Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması

12.1.   Müşteri, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Uzman ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak Acil Hizmet Talepleri’nde uygun bir Uzmanın talebi kabul etmesi öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [destek@10n5y.com] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

12.2.   Hizmet Bedeli İadesi ilgili Uzman tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli 10n5y.com’dan talep edilemez. 10n5y.com yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

a) Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

b) Hizmet Talebinin ilgili Uzmana iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali;

c) Uzmanın edimi ifa etmediği veya Teklif’in Müşteri tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali;

d) Hizmet kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

e) İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Uzman onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali; ve

f) Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.

12.3.   10n5y.com Uzman ve Müşteri arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

12.4.   Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Uzman tarafından doğrudan yapılmaktadır.

12.5.   Uzman tarafından satın alınan İletişim veya Teklif Verme Hizmeti, hizmete başlanmamış olmak ve hiç kullanılmamış olmak kaydıyla satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına konu olabilir. Süresi içinde Cayma hakkı kullanılmadığı veya ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve 10n5y.com tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

Madde 13
Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

13.1.   10n5y.com’un Müşteri ile Uzman arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 10n5y.com, Müşteri ve Uzman arasında uyum olacağını veya Müşteri’nin bölgesinde, Müşteri’nin işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Uzman bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Müşteriler Uzman hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

13.2.   Web Sitesi aracılığı ile Uzmanlardan alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Uzmanlara aittir. 10n5y.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

13.3.   10n5y.com, Uzman veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. 10n5y.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Uzmanlar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Uzmanlar çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, 10n5y.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

13.4.   10n5y.com, Uzman ve Müşteri arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Uzmanın sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Müşteri veya 3. kişilere vereceği zararlardan 10n5y.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13.5.   10n5y.com, Acil Hizmet Talepleri’nde yalnızca Uzmanların uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Hizmet Tanımı arasından Müşteriye uygun olan Uzman profillerini yönlendirir. 10n5y.com yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Saat Ücreti üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

13.6.   10n5y.com Uzmanların güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. 10n5y.com tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Uzmanın gelecekteki davranışlarını belirlemez.

13.7.   10n5y.com, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Uzmanların sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Uzmanların ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Müşterileri ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin 10n5y.com’a yönelmesi halinde, 10n5y.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Uzmana rücu veyahut 10n5y.com’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

13.8.   Acil Hizmet Taleplerinde Müşteriden veya Uzmandan kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Müşterinin adreste bulunmaması, Uzmanın ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Müşterinin Acil Hizmet Talebinde belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Uzman bulunamaması vb.) dolayı 10n5y.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 10n5y.com söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Uzmana veya Müşteriye herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

13.9.   Uzman tarafından Hizmet Tanımında belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Uzman tarafından taahhüt edilmektedir, 10n5y.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

13.10. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Uzmanlara ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Uzmana aittir. 10n5y.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Uzmanlara aittir.

13.11. 10n5y.com Müşteriye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Müşterinin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

13.12. Uzman ile Müşteri arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. 10n5y.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, 10n5y.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

13.13. 10n5y.com, sisteminde kayıtlı Müşterilerin isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Uzmanlar ile paylaşılmasından dolayı Müşteri ve Uzmanlar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Müşteri ve Uzman, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.

13.14. Müşteri bilgileri 10n5y.com tarafından Uzman ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Uzman tarafından ayrıca Müşterinin onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Müşteri ile Uzmanlar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

13.15. 10n5y.com ile Uzman arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

Madde 14
Müşterinin Yükümlülükleri

14.1.   Müşterinin işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Müşteriye aittir.

14.2.   Müşteri, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Uzmana ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

14.3.   Müşteri, bir Uzmanın Teklifi’ni kabul ettiğinde veya Acil Hizmet Talepleri'nde Hizmet Talebinin uygun olan Uzman tarafından kabul edildiğinde, Uzmana verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya Uzmanın Hizmet Tanımında belirttiği Saat Ücreti üzerinden ödeyeceğini kabul eder.

14.4.   Müşteri, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak 10n5y.com'un bilgisi dahilinde olmaksızın, 10n5y.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Uzman ile iletişime geçmeyecektir.

14.5.   Müşteri, Uzman ile yaptığı sözleşmede, 10n5y.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

14.6.   Müşteri, ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda 10n5y.com’u bilgilendirmeyi kabul eder.

14.7.   Müşteri, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, 10n5y.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan 10n5y.com sorumlu değildir.

14.8.   Müşteri, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, 10n5y.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

14.9.   Müşteri, bazı hizmetlerin Uzman tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Uzman veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

14.10. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Müşteri, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

14.11. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Müşterinin bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Uzman tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. 10n5y.com sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak Müşteriye fatura kesmek mükellefiyetindedir.

14.12. Ancak Müşteri, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆" uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Uzmanı günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 15
10n5y.com'a Verilen Yetkiler

15.1.   10n5y.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak 10n5y.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle 10n5y.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

15.2.   10n5y.com veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Müşteri ve Uzman işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle 10n5y.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

15.3.   10n5y.com veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Acil Hizmet Talepleri kapsamında Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

15.4.   10n5y.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. 10n5y.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler 10n5y.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

15.5.   10n5y.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@10n5y.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

15.6.   Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde 10n5y.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, 10n5y.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

15.7.   Kullanıcılardan Uzmana ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, 10n5y.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. 10n5y.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. 10n5y.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

15.8.   Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, 10n5y.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

15.9.   Uzman ve Müşteri, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, 10n5y.com tarafından yayınlanmış olması Uzman ve Müşterinin sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

15.10. 10n5y.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

15.11. 10n5y.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

15.12.  10n5y.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

 

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 16
Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

16.1.   Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

16.2.   Kullanıcı’lar birbiriyle ya da 10n5y.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

16.3.   Müşteri veya Uzmanlar, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.  

Madde 17
Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

17.1.   10n5y.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

17.2.   10n5y.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Madde 18
Sorumluluk Sınırlamaları

18.1.   Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, 10n5y.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

18.2.   10n5y.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

18.3.   10n5y.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

18.4.   10n5y.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Uzmanın verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Müşterinin verilen hizmet karşılığında Uzmana ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Madde 19
Telif Hakkı Politikası

19.1.   Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. 10n5y.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, image, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

19.2.   Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı 10n5y.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

19.3.   10n5y.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları 10n5y.com’a aittir. 10n5y.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. 10n5y.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Madde 20
Web Sitesi Üzerindeki İçerik

20.1.   Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. 10n5y.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

20.2.   Web Sitesi 10n5y.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. 10n5y.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

20.3.   10n5y.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

• İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

Madde 21
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

21.1.   İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

21.2.   Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 22
Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

22.1.   10n5y.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

22.2.   Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda 10n5y.com’un kayıtları ile 10n5y.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 23
Sözleşmenin İhlali ve Feshi

23.1.   Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan 10n5y.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. 10n5y.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

23.2.   Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez

Madde 24
Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara 10n5y.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.